Činnosti

Na našich prevádzkach sa zaoberáme výkupom kovového odpadu od občanov i firiem, predovšetkým výkupom železa, farebných kovov, použitých batérií a akumulátorov, starých vozidiel. Zabezpečujeme kompletný servis pristavenie, naloženie a odvoz kontajnera s kovovým odpadom. Odvoz zabezpečujeme vlastnými nákladnými vozidlami MAN, SCANIA, ktoré sú vybavené hydraulickou rukou a naťahovacími kontajnermi. Pri zisťovaní hmotnosti preberaného odpadu používame certifikované digitálne váhy s nosnosťou do 40 t.
Naša firma ponúka služby v rámci likvidácie a demontáže technologických strojov a zariadení. Kovový odpad delíme pomocou autogénu, a následne odvezieme na našu prevádzku.

Našim zákazníkom ponúkame nasledovné služby:

• výkup železných kovov
• výkup farebných kovov
• odvoz železného odpadu
• likvidácia technologických strojov a zariadení
• zber a spracovanie starých vozidiel
• odvoz starých vozidiel od držiteľa za poplatok
• medzinárodná a vnútroštátna nákladná doprava
• zber použitých autobatérií a akumulátorov


Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení môže nakladať:
druhy odpadov sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č.1, vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

02 01 04         odpadové plasty /okrem obalov/                                                  
02 01 10         odpadové kovy                                                                           
03 03 08         odpad z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu     
07 02 13         odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11                                   
10 11 12         odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11                                   
12 01 01         piliny a triesky zo železných kovov                                              
12 01 02         prach a zlomky zo železných kovov                                             
12 01 03         piliny a triesky z neželezných kovov                                            
12 01 04         prach a zlomky z neželezných kovov                                           
12 01 05         hobliny a triesky z plastov                                                           
15 01 01         obaly z papiera a lepenky                                                             
15 01 02         obaly z plastov                                                                             
15 01 04         obaly z kovu                                                                                 
15 01 07         obaly zo skla                                                                          
16 01 04         staré vozidlá                                                                          
16 01 07         obaly zo skla                                                                          
16 01 17         železné kovy                                                                          
16 01 18         neželezné kovy                                                                       
16 01 19         plasty                                                                                        
16 01 20         sklo                                                                                           
16 06 01         olovené batérie                                                                         
16 08 01         použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium,      
                        paládium, irídium, alebo platinu okrem 16 08 07
17 02 02         sklo                                                                                              
16 02 11         vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
                        uhľovodíky HCFC, HFC                                                                 
16 02 13         vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako
                        uvedené v 16 02 09 až 16 02 12                                                  
16 02 14         vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13   
16 02 16         časti odstránené z vyr.zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15   
17 02 03         plasty                                                                                         
17 04 01         meď, bronz, mosadz                                                                 
17 04 02         hliník                                                                                           
17 04 05         železo a oceľ                                                                            
17 04 07         zmiešané kovy                                                                        
17 04 11         káble iné ako uvedené v 17 04 10                                       
19 10 01         odpad zo železa a z ocele                                                     
19 12 01         papier a lepenka                                                                    
19 12 02         železné kovy                                                                           
19 12 03         neželezné kovy                                                                        
19 12 04         plasty a guma                                                                          
19 12 05         sklo                                                                                            
20 01 40         kovy                                                                                           
20 01 40 01    meď, bronz, mosadz                                                               
20 01 40 02    hliník                                                                                         
20 01 40 03    olovo                                                                                           
20 01 40 04    zinok                                                                                         
20 01 40 06    cín                                                                                            
20 01 40 07    zmiešané kovy              

Staré vozidlá

Firma ZELKOV s.r.o. má od roku 2008 vydanú MŽPSR autorizáciu na spracovanie starých vozidiel. Spoločnosť disponuje vlastnými technickými a dopravnými prostriedkami na nakládku, prepravu a spracovanie starých vozidiel. Spokojnosť s kvalitou a profesionalitou našej práce dokazuje neustále sa rozširujúci okruh zákazníkov, o tom svedčí aj počet spracovaných starých vozidiel.Máme 8 zberných miest na výkup starých vozidiel, taktiež zabezpečíme odvoz Vášho nepojazdného vozidla. Cena starého vozidla dohodou.

Podmienky prebratia starého vozidla na spracovanie:

- Staré vozidlo musí mať identifikovateľné výrobné číslo
- Vozidlo nemusí byť kompletné ani pojazdné
- Vozidlo nemusí mať platnú STK ani EK

Fyzická osoba:

  • Majiteľ s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
  • Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II. Pri strate priniesť čestné vyhlásenie-o strate, odcudzení, poškodení. Alebo potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla z evidencie.
  • Tabulky s evidenčným číslom
  • V prípade nežijúcich osôb Osvedčenie o dedičstve v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila, povinnosti pôvodného majiteľa a prítomnosť tejto osoby s dokladom totožnosti (prípadne splnomocnená osoba s overeným splnomocnením).

Právnická osoba:

  • Výpis z Obchodného registra
  • Štatutár právnickej osoby oprávnený konať s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoby s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti – v prípade ak právnická osoba používa pečiatku treba aj pečiatku.

Po prebratí starého vozidla vystavíme ,,Potvrdenie o prevzatí starého vozidla a potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie,,.
Pokial neprebehlo vyradenie automaticky,musíte zájť na Dopravný inšpektorát

Zberné miesta:

Prevádzka ZELKOV Nové Zámky
GPS 47.982138, 18.185527
Adresa: Viničná 17, 940 01 Nové Zámky
Tel: 035/6426017, 0903 818601
E-mail: silvia@zelkov.sk
Otváracia doba:
Pondelok – Piatok 07:00 – 16:00
Sobota 07:00 – 12:00
Prevádzka ZELKOV Levice
GPS 48.203568, 18.611948
Adresa: Mochovská 45, 934 05 Levice
Tel: 0902 944311
Otváracia doba:
Pondelok – Piatok 07:00 – 16:00
Sobota 07:00 – 12:00
RB-SLOVAKIA s.r.o, Bátorove Kosihy
GPS 47.830559, 18.411841
Adresa: Mlynská 619, 946 34 Bátorove Kosihy
Tel: 035/7797551, 0902 944302
E-mail: georgina@rbslovakia.sk
Otváracia doba:
Pondelok – Piatok 07:30 – 12:00, 13:00 – 16:30
Sobota 08:00 – 12:00
Majtán, s.r.o
Nitrianska Streda 317
Mobil: 0903 593668
Mobil: 0907 773154
E-mail: kovovykup@gmail.com
Otváracia doba:
Pondelok – Piatok 08:00 – 16:00
LIKVIDÁCIA vrakov, s.r.o.
Rastislavova 20,95141 Lužianky
Mobil: 0911 555112
Mobil: 0911 586354
E-mail: servis@bbcgroup.sk
Ladislav Juhász – TATRASPOL
Veľký rad, 945 01 Komárno
Mobil: 0903 252958

E-mail: tatraspol@mail.t-com.sk

Elektroodpad

Od roku 2013 sme rozšírili svoje služby o zber a výkup elektroodpadu. Občania aj firmy môžu k nám doviesťelektoodpad a ekologicky sa ho zbaviť.

Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
Kategória a druh elektrozariadení, ktoré sa budú v zariadení zbierať:

Kategória č.1 :Veľké domáce spotrebiče
1.1 Veľké chladiarenské spotrebiče pre domácnosť
1.2 Chladničky
1.3 Mrazničky
1.4 Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín
1.5 Práčky
1.6 Sušičky
1.7 Umývačky riadu
1.8 Sporáky a rúry na pečenie
1.9 Elektrické sporáky
1.10 Elektrické varné dosky
1.11 Mikrovlnné rúry
1.12 Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín
1.13 Elektrické spotrebiče na vykurovanie
1.14 Elektrické radiátory
1.15 Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie
1.16 Elektrické ventilátory
1.17 Klimatizačné zariadenia
1.17.a Mobilné klimatizačné zariadenia
1.18 Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu
1.19 Iné

Kategória č.2: Malé domáce spotrebiče
2.1 Vysávače
2.2 Čističe kobercov
2.3 Iné spotrebiče na čistenie
2.4 Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
2.5 Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, manglovanie a inú starostlivosť o šatstvo
2.6 Hriankovače
2.7 Fritézy
2.8 Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
2.9 Elektrické nože
2.10 Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo
2.10.a Bezšnúrové alebo nabíjacie spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo
2.11 Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
2.12 Váhy
2.13 Iné
2.13.1 Erotické pomôcky
2.13.2 Elektronické cigarety

Kategória č.3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
3.1 Servery
3.2 Minipočítače
3.3 Tlačiarne
3.4 Osobné počítače
3.5 Zobrazovacie zariadenia k osobným počítačom s CRT, LED a LCD
3.6 Klávesnica
3.7 Polohovacie zariadenia k osobným počítačom
3.8 Reproduktory k osobným počítačom
3.9 Laptopy
3.10 Notebooky
3.11 Elektronické diáre
3.13 Kopírovacie zariadenia
3.14 Elektrické a elektronické písacie stroje
3.15 Vreckové a stolové kalkulačky
3.16 Iné zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií
3.16.1 Pamäťové karty
3.17 Užívateľské terminály a systémy
3.18 Faxové prístroje
3.19 Telex
3.20 Telefónne prístroje
3.21 Telefónne automaty
3.22 Bezdrôtové telefónne prístroje
3.23 Mobilné telefónne prístroje
3.24 Záznamníky
3.25 Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií
3.26 Iné

Kategória č. 4: Spotrebná elektronika
4.1 Rozhlasové prijímače
4.2 Televízne prijímače s CRT, LED a LCD obrazovkami
4.3 Videokamery
4.4 Videorekordéry
4.5 Hi-Fi zariadenia
4.6 Zosilňovače zvuku
4.7 Hudobné nástroje
4.8 Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu prostredníctvom telekomunikácií
4.9 Iné

Kategória č. 5: Osvetľovacie zaradenia
5.1 Svetelné zdroje
5.1.1 Lineárne žiarivky
5.1.2 Kompaktné žiarivky
5.1.5 LED žiarovky
5.2 Svietidlá
5.2.1 Svietidlá pre žiarivky a LED s výnimkou svietidiel z domácnosti
5.3 Ostatné osvetľovacie zariadenia alebo zariadenia pre šírenie a riadenie osvetlenia s výnimkou priamo žeravených žiaroviek v inej podskupine neuvedené

Kategória č.6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných náradí)
6.1 Vŕtačky
6.2 Pílky
6.3 Šijacie stroje
6.4 Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov
6.5 Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo podobné účely
6.6 Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely
6.7 Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami
6.8 Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti
6.9 Iné

Kategória č.7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
7.1 Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
7.2 Konzoly na videohry
7.3 Videohry
7.4 Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.
7.5 Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
7.5.1 Elektrobicykle
7.6 Hracie automaty
7.7 Iné

Kategória č.8: Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
8.1 Merače krvného tlaku
8.2 Merače hladiny cukru
8.3 Inhalačné prístroje
8.4 UV hrebeň pre liečbu svetelnými lúčmi
8.5 Fototerapeutické svetlo
8.6 Iné
8.6.1 Germicídne lampy
8.6.2 Negatoskopy

Kategória č.9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu
9.1 Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie
9.2 Tepelné regulátory
9.3 Termostaty
9.4 Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť, alebo ako laboratórne zariadenia


Kategória č. 10: Predajné automaty
10.1 Predajné automaty na teplé nápoje
10.2 Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky
10.3 Predajné automaty na tuhé výrobky
10.4 Automaty na výdaj peňazí
10.4.1 Automaty na výdaj parkovacích kariet
10.5 Všetky prístroje na automatický výdaj všetkých druhov výrobkov

Zber a výkup použitých batérií a akumulátorov

Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov.

Batérie a akumulátory sa členia na:

a) prenosné,
b) automobilové,
c) priemyselné.

Konečný užívatelia môžu odovzdať svoje opotrebované batérie a akumulátory na našich prevádzkach podľa aktuálneho cenníka. Za Vaše opotrebované batérie a akumulátory platíme v hotovosti.